Επιχειρηματική Ηθική

Το απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, υπαγορεύει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και να προσαρμόζεται στις επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αναγνωρίζοντας κινδύνους και ευκαιρίες. Το χρηστό σύστημα αρχών, βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται ο Όμιλος, αποσκοπεί στην πραγμάτωση των στρατηγικών του στόχων και στη διασφάλιση της ενότητας στο εσωτερικό του. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η αξιοπιστία του, ενώ ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά του, κατοχυρώνοντας ευέλικτες δομές και πρωτοποριακές προσεγγίσεις.

 

Συστήματα Διαχείρισης

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θέλοντας να διασφαλίσει τη διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και την αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή του λειτουργία, έχει αναπτύξει διαδικασίες και Συστήματα Διαχείρισης, τα οποία έχει πιστοποιήσει σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται, πέραν της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, η συνεχής βελτίωση και αξιοπιστία του Ομίλου, ενώ παρέχονται πολλαπλά οφέλη που αφορούν τις συνθήκες ασφαλούς εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας.

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν αναπτύξει συστήματα διαχείρισης και λάβει πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ο Όμιλος, μέσω της συνεργασίας του με τους προμηθευτές του, θέτει ως στόχο την απόλυτη κάλυψη των αναγκών του και τη βέλτιστη ποιότητα των τελικών του έργων, προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, εστιάζει στην υποστήριξη των τοπικών προμηθευτών, όπου αυτό επιτρέπεται, ενισχύοντας έτσι την τοπική αγορά. Για το 2020, το 95% των προμηθειών των εταιρειών του Ομίλου, προήλθε από εγχώριους προμηθευτές.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος προτρέπει τους προμηθευτές και τους συνεργάτες του να λειτουργούν με υπεύθυνο τρόπο, θέτοντας υπόψιν τους τον Κώδικα Δεοντολογίας και ζητώντας τους τη συμμόρφωσή τους με αυτόν. Το 2020 δεν υπήρχε πληροφορία ή υποψία παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εγκεκριμένους προμηθευτές του Ομίλου.