Προτεραιότητες-Στόχοι

Η Δέσμευσή μας στους Στόχους  Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030  (Sustainable Development Goals). Προτεραιότητα του Ομίλου αποτελεί η επίτευξη των Στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητές του και τις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν, καθώς και με τα ουσιώδη θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του.

 

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Στόχοι Ομίλου

Με αφετηρία τους βασικούς άξονες προτεραιότητας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, το 2019, ο Όμιλος προσδιόρισε επιμέρους πεδία ανά άξονα, για τα οποία έθεσε άμεσους (2020) και μεσοπρόθεσμους (2022) στόχους, ώστε να παρακολουθείται η επίδοση και η εξέλιξη του Ομίλου.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κύριοι στόχοι για το 2020, ο βαθμός επίτευξής τους και οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για το 2022 ανά άξονα προτεραιότητας και θεματική ενότητα (πεδίο).