Συνεισφορά στην Αύξηση της Διαθεσιμότητας και Αξιοπιστίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναγνωρίζοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και επιδιώκοντας να συνεισφέρει στην ενεργειακή μετάβαση, την απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής και στην πρόσβαση σε φθηνή και καθαρή ενέργεια για όλους, έχει ορίσει ως προτεραιότητά του για τα επόμενα έτη τον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στην κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων καθώς και στην ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου, μέσα από τον κλάδο Περιβάλλοντος. Στοχεύει να συνεισφέρει περαιτέρω στην αύξηση της διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των ΑΠΕ, που αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω της παραγωγής 1.250 GWh ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2020, υπολογίζεται ότι ο Όμιλος συνέβαλε στην αποτροπή εκπομπής 2.035 χιλ. τόνων CO2 eq. στην ατμόσφαιρα. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος, για τη λειτουργία του κατανάλωσε 248 GWh, επομένως για το 2020 το ισοζύγιο κατανάλωσης ενέργειας ανήλθε σε -1.002 GWh.

 

Συνεισφορά στην Κυκλική Οικονομία

Στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, η αξία των προϊόντων και υλικών διατηρείται για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μέσα από την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής τους. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία καθιστά επιβεβλημένη την προώθηση και εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων/αποβλήτων, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίησή τους.

Το 2020, οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες του κλάδου Περιβάλλοντος διαχειρίστηκαν 885.614 τόνους απορριμμάτων εκ των οποίων 878.429 τόνους μη-επικίνδυνων αποβλήτων (αστικά απορρίμματα) και 7.196 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων (νοσοκομειακά/μολυσματικά απόβλητα).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται παράλληλα στον τομέα της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Μεταξύ άλλων έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα, καθώς συνεισφέρει καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και στην αύξηση της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος του Σαρωνικού Κόλπου.

 

Το 2020, οι μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες του Ομίλου διαχειρίστηκαν 317.139.617 m3 λύματα. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι μέθοδοι διαχείρισης  των στερεών αποβλήτων που προέκυψαν από τη λειτουργία και συντήρηση των μονάδων επεξεργασίας των αστικών λυμάτων ή παρελήφθησαν προς επεξεργασία στις εν λόγω μονάδες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

Βασικός στόχος και προτεραιότητα του Ομίλου είναι η αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του. Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και επενδύει στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

 

Κατανάλωση Ενέργειας

Στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου καταβάλλονται προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης των καταναλώσεων κάθε μορφής ενέργειας και προστασίας των φυσικών πόρων. Οι καταναλώσεις ενέργειας παρακολουθούνται τόσο στα κεντρικά γραφεία, όσο και στις εταιρείες του Ομίλου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To 2020, υλοποιήθηκαν στοχευμένες πρωτοβουλίες / δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ενδεικτικά, το Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού εξέδωσε το 2020 νέες οδηγίες για την ορθή χρήση και κατανάλωση ενέργειας, προχώρησε στη σχετική εκπαίδευση των εργαζομένων και πέτυχε μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 21,3% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

 

Το 2020, οι εκπομπές αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου (GHG) του Ομίλου υπολογίζονται σε 97.911 tn CO2 eq., εκ των οποίων το 58% (56.478 tn CO2 eq.) προέρχεται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (έμμεσες εκπομπές – scope 2) και το υπόλοιπο 42% (41.433 tn CO2 eq.) από την κατανάλωση φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, LPG και CNG (άμεσες εκπομπές – scope 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με στόχο την καλύτερη αποτύπωση του συνολικού περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, ο Όμιλος προχώρησε μέσα στο 2020 στην καταγραφή και υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών (scope 3) που προκύπτουν από τις καταναλώσεις ενέργειας των υπεργολάβων που απασχολούνται στα έργα και τις δραστηριότητες του, καθώς και τα αεροπορικά ταξίδια των εργαζομένων (δεν συμπεριλαμβάνονται τα αεροπορικά ταξίδια του κλάδου των Κατασκευών), όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Η πολιτική διαχείρισης αποβλήτων του Ομίλου αποσκοπεί πρωτίστως στη μείωση της παραγόμενης ποσότητας, στη μείωση του βαθμού επικινδυνότητάς τους, στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια στην κατάλληλη απόρριψή τους.

Η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται με βάση τις απαιτήσεις της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως αυτές εξειδικεύονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), καθώς και κάθε άλλης απαίτησης λόγω ιδιαιτερότητας έργου ή δραστηριότητας.

Η συλλογή, η μεταφορά και η διάθεση των αποβλήτων πραγματοποιείται από αδειοδοτημένους φορείς (υπεργολάβους) που είναι καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από το σύνολο των αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) που προέκυψαν από τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου στις εγκαταστάσεις/έργα που βρίσκονται υπό ιδία διαχείριση όπως, τα Κεντρικά Γραφεία, οι δραστηριότητες των κλάδων Παραχωρήσεων και ΑΠΕ και η Αποθήκη Μηχανολογικού Εξοπλισμού, το 74% επαναχρησιμοποιήθηκε εντός των έργων, το 8% ανακυκλώθηκε, το 16% οδηγήθηκε για υγειονομική ταφή και το υπόλοιπο 2% επεξεργάστηκε με άλλες μεθόδους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέρα των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία των εταιρειών του, ο Όμιλος διαχειρίζεται και μεγάλες ποσότητες αποβλήτων που παράγονται κατά την εκπόνηση έργων για λογαριασμό τρίτων (π.χ. έργα κατασκευαστικού κλάδου).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα εργοτάξια, υφίσταται ολοκληρωμένη διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων σύμφωνα με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η πλειοψηφία των αποβλήτων προορίζεται προς αξιοποίηση και όχι προς διάθεση. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα προϊόντα εκσκαφών, τα οποία ενσωματώνονται στο ίδιο το έργο ή αξιοποιούνται στην αποκατάσταση θιγμένων περιοχών και τοπίων. Αντίστοιχη είναι και η διαχείριση των υλικών κατεδαφίσεων, όπου οι φάσεις κατεδάφισης προγραμματίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά υλικά της προς κατεδάφιση υποδομής και την πιθανή αξιοποίησή τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιοποικιλότητα

 

O Όμιλος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθώς και τις διεργασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζονται στα έργα που σχετίζονται με περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

O Όμιλος λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των έργων ή των δραστηριοτήτων εκείνων στις περιοχές που γειτνιάζουν με ευαίσθητες περιοχές και παρακολουθεί τα προστατευόμενα είδη (χλωρίδα και πανίδα), όπως αυτά αναφέρονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.