Κοινωνία

 

Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου είναι να επιχειρεί υπεύθυνα σε σχέση με την κοινωνία, μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να αυξάνει τη θετική του επίδραση και να επιστρέφει αξία σε αυτή. Ο Όμιλος συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία μέσα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα και τις κοινωνικές του δράσεις, ανταποκρινόμενος με συνέπεια, ευθύνη και διαφάνεια στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία με τις Τοπικές Κοινωνίες

Βασικό μέλημα του Ομίλου μέσα από τη συνολική επιχειρηματική του δραστηριότητα είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και αμοιβαίου σεβασμού με τις τοπικές κοινωνίες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται.

 

Κοινωνική Συνεισφορά

Στις αρχές του 2020, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνογνωσία και τα μέσα που διαθέτει, ο Όμιλος προχώρησε στη θέσπιση νέας στρατηγικής, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη των τοπικών κοινωνιών, που πλέον αποτελεί τον 5ο άξονα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Ο στρατηγικός άξονας που αφορά στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών επικεντρώνεται σε 5 βασικές θεματικές κατηγορίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρόλο που η συγκεκριμένη στρατηγική αποτελεί τον βασικό οδηγό για τις δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας που επιλέγει να υιοθετήσει ο Όμιλος, η πανδημία COVID-19 δημιούργησε πολλές ανάγκες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στις οποίες ο Όμιλος ανταποκρίθηκε πάνω και πέρα από την θεσπισμένη στρατηγική.

 

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετέχουν ενεργά στις εθελοντικές εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Ωστόσο λόγω της πανδημίας COVID-19, κατά το 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν εθελοντικές δράσεις, εκτός από την εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ.

Όλες οι εταιρείες του Ομίλου που υλοποιούν δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, δίνουν ως κίνητρο αλλά και επιβράβευση προς τους αιμοδότες μια ημέρα επιπλέον άδεια για κάθε συμμετοχή τους σε εθελοντική αιμοδοσία.