Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελούν την κινητήρια δύναμη και το πιο σημαντικό συγκριτικό του πλεονέκτημα. Η δυνατότητα του Ομίλου να υλοποιεί περίπλοκα έργα, με τεχνικές δυσκολίες και απαιτητικά χρονοδιαγράμματα, οφείλεται στους εργαζομένους του, οι οποίοι με τις γνώσεις, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους, παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πελάτες και συνεργάτες.

Ο Όμιλος επενδύει στην εργασιακή ευημερία των ανθρώπων του και στη διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ δημιουργεί τις κατάλληλες δομές και συνθήκες που θα προάγουν την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την επιβράβευσή τους, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και στηρίζοντας τη διαφορετικότητα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων του Ομίλου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την επίτευξη των εταιρικών του στόχων. Το 2020 η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συμμετείχε ακόμα πιο ενεργά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με Διευθύνσεις του Ομίλου, αξιοποιώντας και πόρους από το ΛΑΕΚ (Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καταγράφονται και οι αιτήσεις για τη διενέργεια επιμορφωτικών δραστηριοτήτων αξιολογούνται, ώστε να πραγματοποιούνται στο μέλλον και σε άλλες ομάδες εργαζομένων. Τα στοιχεία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στα έργα του Ομίλου, διατηρούνται στα αρχεία των εργοταξίων/ εργοστασίων και των υπόλοιπων λειτουργικών μονάδων και η καταγραφή τους γίνεται σε κάθε έργο ξεχωριστά. Στόχος είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων να τηρούνται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Όμιλος ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων του σε σεμινάρια, συνέδρια και εκπαιδεύσεις για θέματα τεχνικά, τεχνολογικά, διοικητικά, εξυπηρέτησης πελατών και ασφάλειας, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του. Συχνά η εκπαίδευση είναι ενδοεπιχειρησιακή, με εσωτερικούς εκπαιδευτές, ειδικά για θέματα υγείας και ασφάλειας, και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το 2020, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 43.297 ώρες εκπαίδευσης (36.777 για τους άνδρες και 6.520 για τις γυναίκες). Υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ανήλθε σε 6 ώρες (7 για τους άνδρες και 4 για τις γυναίκες). Οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση των εργαζομένων, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, υπολογίζονται σε € 106.035.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υγεία και Ασφάλεια

Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο απασχολεί ο Όμιλος, αποτελεί βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής και φιλοσοφίας του. Η Διοίκηση δεσμεύεται για:

  • Συνεχή τήρηση και βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
  • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό και στην αναθεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
  • Τήρηση της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εφαρμογή όλων των λοιπών κανονιστικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών επιθεώρησης και ελέγχου.
  • Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού για θέματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Ο Όμιλος στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων σε όλους τους χώρους όπου δραστηριοποιείται, μέσα από την πρόληψη και εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την εξασφάλιση της ενημέρωσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των διαδικασιών, απαιτείται διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων. Κατά την εκπαίδευση δίνεται έμφαση στις επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που έχει η μη τήρηση των σχετικών κανόνων, καθώς και στην αποφυγή ατυχημάτων, ενώ παράλληλα τονίζεται το όφελος που προκύπτει από την κινητοποίηση και συμμόρφωση του κάθε εργαζόμενου.