Ουσιώδη Θέματα

Με στόχο την ενίσχυση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, προχώρησε στην ανασκόπηση και επικαιροποίηση των ουσιαστικών θεμάτων της λειτουργίας του, τα οποία αποτελούν και τις σημαντικότερες επιδράσεις της δραστηριότητάς του στην ευρύτερη οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Αναγνώριση Ουσιαστικών Θεμάτων

 

Ο Όμιλος, επικαιροποίησε τα ουσιώδη θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, μέσα από την επισκόπηση των παρακάτω:

  • Διεθνή και κλαδικά πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως το πρότυπο GRI και η έκδοση του GRI για τον κλάδο των κατασκευών, πρότυπα SASB καθώς και τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  • Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης ομοειδών εταιρειών
  • Δημοσιεύματα των τριών τελευταίων ετών (2018-2020) που σχετίζονται με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τις θυγατρικές του
  • Εσωτερικά έγγραφα (π.χ. πολιτικές, στρατηγικές, συστήματα διαχείρισης, πρότυπα λειτουργίας, κ.ά.)
  • Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ
  • Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών

 

Αξιολόγηση και Ιεράρχηση

Τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κλήθηκαν να αξιολογήσουν και να ιεραρχήσουν τα 22 ουσιώδη θέματα με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • σημαντικότητα της επίδρασης (θετικής ή αρνητικής) των θεμάτων αυτών ευρύτερα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον και κατά συνέπεια στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
  • σημαντικότητα των συνεπειών (θετικών ή αρνητικών) των θεμάτων αυτών στη δυνατότητα των εταιρειών του Ομίλου να υλοποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους ή στη φήμη τους
  • σημαντικότερες προτεραιότητες και μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου

Παράλληλα, με στόχο την αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών, για πρώτη φορά κλήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων εκπρόσωποι όλων των ομάδων ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου, με εξαίρεση τους Μετόχους και τους Ομολογιούχους. Στην έρευνα έλαβαν τελικά μέρος 587 εκπρόσωποι, μέσω ηλεκτρονικού ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ανώτατης διοίκησης και των ενδιαφερομένων μερών αποτυπώνονται στη συνέχεια.