Κύριες Δραστηριότητες

Περιβάλλον

single activity slider image

Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων, Λάρνακα, Κύπρος

/ ΗΛΕΚΤΩΡ

Η Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας στη Λάρνακα της Κύπρου, που κατασκεύασε η ΗΛΕΚΤΩΡ το 2010, αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα παγκοσμίως όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία του οπτικού διαχωρισμού για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων από σύμμεικτα απορρίμματα, δυναμικότητας 190.000 τόνων/έτος.

Οι δύο πλέον σύγχρονες γραμμές της Μηχανικής Διαλογής είναι εξοπλισμένες, πέραν των συστημάτων οπτικών διαχωριστών, με διατάξεις κοσκίνησης, μαγνητικών διαχωριστών, αλουμινοδιαχωριστών τύπου Eddy Current και βαλλιστικών διαχωριστών, επιτρέποντας στη Μονάδα να παραλαμβάνει ανομοιογενή υλικά-απόβλητα, να εξασφαλίζει τον διαχωρισμό των διαφορετικών υλικών από το σύμμεικτο ρεύμα των απορριμμάτων και να ανακτά υψηλότατο ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών. Παράλληλα ανακτάται και οργανικό κλάσμα που εν συνεχεία οδηγείται προς αερόβια βιοαποδόμηση.

Σημειώνεται ότι η χρήση οπτικών διαχωριστών για την ανάκτηση, μεγιστοποιεί τόσο την ανάκτηση όσο και την καθαρότητα των υλικών ανακύκλωσης και ελαχιστοποιεί την ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ δίδει τεράστια ευελιξία σε επιλογές ανάκτησης ανακυκλώσιμων.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν Αερόβια Κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων απορριμμάτων, με τεχνολογία που υλοποιήθηκε από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γερμανική εταιρεία Herhof GmbH, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.  Από την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος παράγεται C.L.O. (Compst Like Outpout), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό υλικό σε αναπλάσεις και τελικές αποκαταστάσεις παλαιών χωματερών, λατομείων, μεταλλείων κ.λπ. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις διαθέτουν ασφαλώς και τη δυνατότητα παραγωγής αρίστης ποιότητας compost για χρήση σε γεωργικές εφαρμογές από προδιαλεγμένα οργανικά ρεύματα (πράσινα απορρίμματα και ξεχωριστά συλλεχθέντα οργανικά). Μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι ο απόλυτος έλεγχος εξέλιξης της διεργασίας σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες, αλλά και η εξάλειψη κάθε είδους οχλήσεων από οσμές που είναι σύνηθες φαινόμενο σε τεχνολογικά υποδεέστερες λύσεις.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις διαθέτουν σύγχρονα συστήματα απόσμησης – αποκονίωσης ενώ ειδικά η μονάδα αερόβιας επεξεργασίας (κομποστοποίησης) είναι εξοπλισμένη με σύστημα θερμικής οξείδωσης ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με δυσάρεστες οσμές.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν και χώρο υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), πλήρως συμβατό με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Ο πυθμένας του ΧΥΤΥ είναι επενδεδυμένος με γεωμεμβράνη και εφοδιασμένος με σύστημα συλλογής στραγγισμάτων, τα οποία οδηγούνται στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού των εγκαταστάσεων με σύστημα αντίστροφης όσμωσης, ενώ το εκλυόμενο βιοαέριο συλλέγεται και οδηγείται για καταστροφή σε πυρσό. Το τελικώς καθαρό νερό επαναχρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έργο:

Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Λάρνακας, Κύπρου

Τύπος:

Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία με αερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος

Τοποθεσία:

Λάρνακα, Κύπρος